top of page

Integritetspolicy &
Cookie info

Integritetspolicy                                                                             

Integritetsinformation avseende Personuppgifter och hantering av Cookies hos följande bolag inom Jonas Hagman Holding koncernen;

Hagmans Kyl & Energiteknik AB, 559053-2767

Hagmans Solenergi AB, 556362-8097

Hagmans Styr & Fastighetsautomation AB, 559155-2707

Hansson & Jakobsson Storkök AB, 556474-9371

Energigrossisten i Göteborg AB, 559035-4584

Jonas Hagman Fastigheter AB, 559045-7999

 

…nedan kallat ”Bolaget” och ”Vi”

För oss är integriteten viktig.

Som kund, leverantör och medarbetare ska du känna att du är trygg i hur vi hanterar just dina personuppgifter.

Våra värderingar och rutiner finns samlade i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder uppgifterna. Här finns aven information om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

Har du frågor om integritetsskydd och behandling av personuppgifter så kan du när som helst kontakta oss:

 

Adress

>>>Bolagsnamn enl ovan<<<

Exportgatan 17 H

422 46 HISINGS BACKA

Telefon:

031-21 45 00

 

Vem är ansvarig för insamlade personuppgifter?

Beroende på vilket av bolagen ovan du har kontakt med så är aktuellt bolag ansvarig för insamlade personuppgifter och hur de behandlas.

 

Varför måste vi samla in personuppgifter om dig?

Personuppgifter behandlas i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att vi aldrig behandlar fler personuppgifter än vad vi behöver för ändamålet. Vi strävar självfallet också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att kunna ge dig en bra service gällande uppföljning och information och marknadsföring.

Vi samlar också in information om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

 

Personuppgifter kan användas i följande syften:

 • När du köper våra tjänster och produkter

 • För att skicka information eller marknadsföringsmaterial om våra tjänster och produkter som du har efterfrågat eller där det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.

 • Vid uppföljning av inkommande förfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal eller telefonsamtal)

 • När vi behandlar en jobbansökan.

 • När vi fullgör våra skyldigheter i samarbete med t.ex orderbekräftelser, fakturor, påminnelser o. dyl.

 • När vi behandlar en jobbansökan.

När kan det vara så att vi samlar in personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter t. ex:

 • För att kunna administrera dina köp av produkter och tjänster hos oss.

 • När du är i kontakt med oss via brev, telefon, våra webbplater eller mailledels.

 • VI samlar in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre.  Innan vi samlar in uppgifterna gör vi en utvärdering för att säkerhetsställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vår rättsliga grund

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har en rättslig grund.

 

 • Insamling av personuppgifter baserat på samtycke. Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

 • Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt. Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantör.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel, e-postadress samt ditt företagets namn och kontaktuppgifter. Vi kan också famla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som t. ex möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

 

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och fakta om aktiviteter som vidtas på webbplatsen.

 

Om du söker arbete hos Bolaget samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Beslut om hur länge personuppgifter lagras, tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilka de samlats in. I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

 

Rätten till dina personuppgifter

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Även om du har lämnat samtycke till Bolaget avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

 

Användning av Cookies.

För att utvärdera trafiken och funktionaliteten på vår webbplats använder vi Cookies. Informationen vi erhåller består av standardinformation från din webbläsare, t. ex typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplats, tex vilka webbsidor du besöker och vilka länkar som du klickar på.

 

Informationen används för att göra webbplatsen effektivare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Cookies och likande teknik hjälper oss att utforma vår webbplats efter våra besökares behov. Cookies identifierar dig inte personligen.

 

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte att sälja eller låna ut dina personliga uppgifter till andra partners utan de hålls inom Bolaget.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till en annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Bolaget vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i ständig takt med den tekniska utvecklingen.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

www.datainspektionen.se

                                                                   

Ändring i personuppgiftspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig hos vår ekonomiavdelning.

bottom of page